• Ocjenjivanje i licenciranje od strane međunarodne komisije
 • Seminare o: – potkivanju
                              – rad u parteru sa konjima
                              – tečaj o ocjenjivanju konja
 • Ispite radne sposobnosti za pastuhe, kobile i mlade jahače
 • Dva internacionalna simpozija: EQUUS 95. i EQUSS 96.
 • Bavi se modernim metodama reprodukcije
 • Organiziramo praktikum i trening u inozemstvo u poznatim ergelama i sa trenerima za zainteresirane članove Saveza
 • Omogućuje članovima CROAT-a i djeci članova sudjelovanje na internacionalnim kampovima za mlade uzgajivače i posjete internacionalnom licenciranju i aukciji trakenerskih pastuha u Neumuenster
 • Izdaje informativni Bilten
 • Uvozi redovno licencirane rasplodne pastuhe, kobile i spermu (10)   Šalje redovno izvješće matičnom Savezu koje se tiska u internacionalnom trakenerskom časopis – Der Trakehner